POLITIKKER FOR FRISKOLEN VELLEV

På Friskolen Vellev har vi formuleret et regelsæt for hvordan vi ønsker at behandle hinanden, vores skole og miljøet omkring os.

Dagligdagen:

Det forventes af forældrene, at de bakker op omkring skolearbejdet; at de hjælper eleverne med at få deres hjemmeopgaver lavet og sørger for at de møder udhvilede og parate til skoledagen. Opleves gentagne problemer med dette, kontaktes forældrene af klassens lærere.

På Friskolen Vellev vil vi gerne have ren og pæn skole. Derfor skal alle tage skoene af i garderoben, så klasselokalerne holdes rene, og snavset begrænses til gangarealerne. Personale og elever skal have hjemme-/indesko på i skole-/SFO-/Klubtid, når de færdes på skolens inde arealer.

Bevægelsespolitik:

I frikvarterene skal alle være ude. Frisk luft, bevægelse og leg har vi alle brug for. Er der børn som har svært ved at komme i gang eller ikke finder ind i en legegruppe, kan gårdvagten hjælpe dem i gang og træde til, hvis der er konflikter. Der følger altid voksne med på udearealerne.

Legetøj:

Legetøj må ikke være fremme i undervisningen. I frikvartererne kan det tages frem, men skolen har intet ansvar for elevernes medbragte legetøj. I SFO/klub må barnet gerne medbringe legetøj (i meget begrænset mængde) under eget ansvar. Hvis personalet finder legetøjet uhensigtsmæssigt for fællesskabet, kan det konfiskeres, og forældrene orienteres. Bortkommet og beskadiget legetøj erstattes ikke af skolen/SFO/Klub.

Lus:

Husk at tjekke jeres børns hår jævnligt. Konstaterer vi at et barn har levende lus, kontakter vi hjemmet, så barnet kan komme hjem til kæmning og behandling.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal være slukket i løbet af skoledagen og skal ligge i tasken. De må kun tages frem og bruges i undervisningen på lærerens opfordring. Opstår der et akut behov for at bruge telefonen i løbet af dagen, aftales det med en lærer.

Bryder eleven reglen vedrørende mobiltelefon, bliver telefonen konfiskeret af en voksen.

Bortkomne og beskadigede mobiltelefoner erstattes ikke af skolen/SFO/Klub.

Mobning:

Friskolen Vellev er en mobbefri skole, og mobning accepteres ikke, da vi ønsker at alle elever føler sig trygge på skolen.

Oplever vi situationer, som har tendens eller karakter af mobning, vil klassens lærere tage situationen alvorlig og via dialog med de pågældende elever, forsøge at udrede situationen. Forældrene vil blive inddraget tidligt i forløbet, således barnet oplever sig set, hørt og vejledt.

Forældre og elever er altid velkomne til at kontakte klassens lærere, så mulige konflikter kan blive belyst eller stoppet i tide.

Åben dialog:

Friskolen Vellev ønsker at tage et fælles ansvar med forældrene for børnenes udvikling. Vi tilstræber en åben dialog mellem henholdsvis barn-voksen og skole-hjem.

Relationen barn-voksen skal være anerkendende, præget af gensidig tillid, troværdighed og respekt. Hver elev har en klasselærer, som han/hun kan henvende sig til – og som er hjemmets kontaktperson.

I skole-hjem relationen vil skolen indgå i en åben dialog i respekt for det fælles ansvar for børnenes udvikling.

Sorg og krise:

Vi henviser til separat sorg/kriseplan, kommer senere.

Alkohol/rusmidler:

Der må ikke nydes alkohol/indtages rusmidler på skolen. Ved særlige anledninger/arrangementer kan der gives alkohol dispensation af skolelederen.

Hvis en elev er påvirket i skoletiden, tager skolelederen kontakt til forældrene, skolen tager stilling til konsekvensen og det videre forløb aftales med forældrene.

Rygepolitik:

Friskolen Vellev er røgfri – og desuden underlagt loven om Røgfrie Miljøer. Vi ønsker et godt miljø for alle og derfor er elever, ansatte og besøgende underlagt rygepolitikken på friskolens arealer, så ingen udsættes for passiv rygning i forbindelse med deres færden på skolen. Dette gælder ved alle arrangementer på skolen såvel i normal skoletid som udenfor normal skoletid.

Rygepolitik i forhold til elever:

Ingen elever må ryge på skolen eller i skolens regi (fx arrangementer ud af huset). Erfarer skolen, at en elev ryger, tager skolelederen kontakt til forældrene, skolen tager stilling til konsekvensen og det videre forløb aftales med forældrene.

Beskadigelse af skolens ejendom:

Ved beskadigelse af skolens ejendom eller inventar kan der stilles krav om erstatning, hvis skaden er sket ved forsætligt eller uagtsomt adfærd. Forældrene kontaktes, når der påhviler barnet erstatningspligt.

Optagelse:

Optagelse finder sted ved at kontakte skolelederen, som sammen med et bestyrelsesmedlem tager en samtale med forældrene på skolen.  Anden samtale er med elev, kommende klasselærer og skoleleder. I øvrigt henvises til indskrivningsskema.

Udmeldelse:

Udmeldelse af SFO/klub/Friskolen sker altid med kontakt til skolelederen. Udmeldelse sker skriftligt på blanket, som udleveres af skolelederen. Udmeldelse skal ske med løbende måned + 30 dage.

Der vil således blive opkrævet betaling for en måned ud over den måned udmeldelsen afleveres.

Eks.: Skal dit barn holde d. 1. august skal skemaet altså afleveres senest d. 30 juni.

Bortvisning:

Hvis en elev gentagne gange efter irettesættelse overtræder reglerne på skolen, vil skolelederen og klasselæreren i samarbejde med hjemmet udarbejde en handleplan for eleven. Ved fravigelse fra handleplanen vil skolelederen og klasselæreren i samarbejde med skolebestyrelsen tage stilling til bortvisning.

Lån af skolens lokaler:

Friskolen Vellev vil gerne støtte op om de lokale sociale arrangementer. Derfor kan skolens lokaler lånes mod dækning af udgifterne, når skolelederen vurderer, at det er til sociale arrangementer. Det forventes, at lokalerne afleveres i samme stand som ved overtagelsen (opryddet, rengjort og møbleret som ved overtagelsens start). Ved eventuel beskadigelse vil der blive sat krav om erstatning. Se mere HER.

Parkering:

Skolegården må ikke benyttes til parkering af privatbiler. Der henvises til parkeringspladsen på Skjesbjergvej overfor skolen eller ved forsamlingshuset.  

Erstatning af medbragte genstande:

Skolen er ikke forpligtet til erstatning af bortkomne/stjålne/beskadigede genstande, som eleven medbringer i skoletiden.

Nyheder