Pædagogiske læreplaner for Naturbørnehaven

 

Indledning

Følgende grundlæggende betingelser lægger grund for vores gode læringsmiljø:

 • Naturen er vores foretrukne sted for pædagogiske aktiviteter
 • Bevægelse er altid i fokus
 • Børnene har tid, plads og ro til fordybelse og udfoldelse
 • Voksne der har tid, plads og ro til fordybelse og udfoldelse med børnene
 • Voksne der i naturen ikke forstyrres af telefoner, møder, besøg, aftaler og praktiske ting, uden kun skal være pædagogisk sammen med børnene
 • Voksne, der er engagerede, empatiske, energiske og entusiastiske og har lyst at lære fra sig og selv er glade for at være ude
 • Direkte kontakt med virkeligheden – børn tænker konkret
 • Tryghed og omsorg – tætte relationer
 • Masser af muligheder for spontane og planlagte aktiviteter
 • Når vi er på hjemmebane beskæftiger vi os med forskellige kreative og praktiske aktiviteter
 • Blandede grupper medfører at alle børn prøver rollen som ”småsøskende” og ”storesøskende”

Dokumentation og evaluering:

 • Vi informerer via mail og billeder på Intra, flere gange per uge forældrene, om hvad vi har lavet
 • Børnene laver kreative ting, som de får med hjem. På den måde får forældrene et konkret indblik i hvad der foregår
 • Mundtlig evaluering sker fortløbende, hver dag
 • Vi voksne i børnehaven reflekterer over og vurderer hvordan aktiviteter og forløb er gået
 • Derudover vælger vi nogle få forløb, f.eks. Grønne spirer og DGI-forløb, som vi    dokumenterer i form af billeder og fortællinger, iagttagelser, tegn, tegninger og andre kreative ting og efterfølgende evaluerer skriftligt
 • Vi udarbejder sygestatistik over børnene

Dokumentation og evaluering skal hvert andet år godkendes af forældrebestyrelsen.

Tema 1: Natur og naturfænomener

I Livstræet oplever børnene:

 • Naturen som en fantastisk, udfordrende og varieret legeplads
 • Naturen som et udviklende og lærerigt sted
 • Tryghed og glæde i naturen
 • Viden gennem sansning; eks. varme, kulde, vægt, antal og rumfornemmelse
 • Økologiske sammenhænge
 • Årstidernes skift
 • At naturen er opfindsom og vidunderlig
 • Forskellige slags natur og naturfænomener
 • Naturen som et rum for fantasi og viden
 • At være uden ”legetøj” – men vi har reb, værktøj, ståltråd og bøger med

I Livstræet lærer børnene:

 • At vi er gæster i naturen og skal opføre os med respekt
 • At kende forskel på levende og dødt
 • At behandle dyr ordentlig
 • At bruge naturens materialer til leg, kreative ting og som mad
 • At så, luge og høste I vores egen køkkenhave
 • At se muligheder for bevægelse

Hvad gør vi?

 • Går ud i naturen de fleste dage
 • Har masser af tid til fordybelse
 • Glæder os sammen
 • Går på opdagelsesture
 • Snakker om vejr, planter, dyr og det vi oplever
 • Laver forhindringsbaner i naturlig terræn
 • Dramatiserer naturen og naturfænomener

Eksempler:

 • Spiser blåbær, fanger vanddyr, griner og tager smådyr op i hånden
 • Ser at vanddyrene fanget i saltvand og i ferskvand er forskellige
 • Kigger i bøger for at se hvad vi fundet
 • Griber børnenes undren over naturfænomener
 • Er stille og lytter – de voksne hjælper med at skærpe sanserne i naturen

Tema 2: Krop og bevægelse:

I Livstræet

 • Får børnene mangfoldige, spændende fysiske udfordringer som giver dem stærke muskler, god koordination, god balance, god kondition og sundhed
 • Bliver børnene glade for at bruge deres krop – det skal være sjovt at bevæge sig
 • Udvikler børnene respekt for egen og andres kropslighed
 • Lærer børnene om kroppen og kroppens funktioner
 • Bruge børnene alle 8 sanser i naturen
 • Lærer børnene at cykle uden støttehjul

Hvad gør vi?

 • Daglige, planlagte motoriske udfordringer – se bevægelsespolitik (DGI)
 • Engagerede og aktive voksne, som er gode rollemodeller for børnene
 • Snakker om sundt – usundt, og dyrker økologisk
 • Spiser bær og blade fra naturen
 • Snitter med kniv og laver kreative aktiviteter som styrker finmotorikken
 • Laver sang- og bevægelseslege
 • Laver sansemotorisk træning
 • Laver gymnastik i gymnastiksal og bader i svømmehal
 • Opfordrer og hjælper børnene til at klæde sig på efter vejret
 • Snakker om kroppens dele og funktion
 • Fører sygestatistik over børnene

Eksempler:

 • Vi klatrer, løber, ruller, hopper, tumler, kælker, glider og cykler
 • Laver motorikbaner, ude og inde, som alle skal prøve
 • Spiser skovsyre og nye bøgeblade

Tema 3: Sproglig udvikling

I Livstræet stimuleres børnene til at udvikle et sprog og ordforråd så de kan:

 • Give udtryk for sig selv som person, sætte ord på oplevelser, tanker, ønsker, følelser og behov
 • Lytte til og forstå andres udtryk
 • Bruge sproget i leg
 • Udvikle sproglig kreativitet
 • Bruge sproget som hjælp til at løse konflikter
 • Sige til og fra verbalt og nonverbalt
 • Opleve glæde ved fortællinger, bøger og oplæsning
 • Være positivt nysgerrige over for bogstaver, tal og bøger
 • Tælle 10 ting

Hvad gør vi?

 • Bruger sproget i hverdagssituationer, sætter ord på mange ting og har et alsidigt sprogbrug
 • Voksenstyrede, alderssvarende aktiviteter med fokus på sprog
 • Giver rum og tid til samtaler, ikke kun beskeder
 • Leger med sproget bl.a. ved humor
 • Lytter til børnene og evt. hjælper dem til at sætte ord på det de vil udtrykke
 • Retter forskellige slags talefejl med positiv gentagelse
 • Hjælper børnene til at sætte ord på i konflikter der går i hårdknude
 • Leger med sproget i rim, remser, sange og teater
 • Støtter op og inspirerer når børnene viser interesse for bogstaver og skrivning
 • Giver svar på spørgsmål – i forhold til børnenes udviklingsniveau
 • Søger viden i bøger om ting der interesserer dem, f.eks. i naturbøger
 • Læser højt og indimellem peger ud læseretning og enkelte ord
 • Læser dialogisk
 • Styrker indlæring af sange samt rim og remser med bevægelser og fagter

Tema 4: Personlig udvikling

I Livstræet støttes og stimuleres børnene til at være:

 • Individer med godt selvværd, humor og gå-på mod
 • Selvstændige, selvhjulpne, modige og harmoniske
 • Gode problemløsere, d.v.s. at de ser forhindringer som udfordringer
 • Stærke og alsidige
 • Aktive socialt og kulturelt for at få personlige erfaringer
 • Gode til fordybelse og koncentration
 • Mentalt stærke, d.v.s. opleve sig selv som en der kan klare meget
 • Gode til at tage ansvar for sig selv
 • Gode til at mærke egne grænser og kunne sige til og fra
 • Individer som oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab
 • Se muligheder i steder for begrænsninger

Hvad gør vi?

 • På vores daglige skovture er der meget plads og minimalt med støj og forstyrrelser
 • Engagerede og stimulerende voksne, der får børnene til at føle sig værdsat og giver tryghed
 • Tilbyder udfordringer for det enkelte barn, både motorisk, socialt og mentalt
 • Respekterer barnets personlighed
 • Praktiserer ”Frihed under ansvar” – tænk selv – få regler

Eksempler:

 • De voksne bruger humor og skaber en god stemning – så er det lettere at klare svære ting og personlige forhindringer
 • Børnene skal, efter evner, selv tage tøj på og pakke rygsæk
 • Børnene står frem foran andre – overskrider egne grænser, både mentale og fysiske – ved rundkreds, gymnastik og teater
 • De voksne ”presser mildt på” for at overvinde nogle børns tilbageholdenhed

Tema 5: Sociale kompetencer

I Livstræet stimuleres børnene til at udvikle følgende evner:

 • Samarbejde med andre
 • Knytte venskaber
 • Lytte til hinanden og aflæse hinandens kropssprog
 • Føle empati
 • Lege rollelege og organisationslege
 • Vise hensyn til andre individuelt og i varierende grupper
 • Løse konflikter
 • Vente på tur
 • Hjælpe og drage omsorg for hinanden
 • Børnene skal have prøvet både at være ”småsøskende” og ”storesøskende”
 • Børnene skal føle sig anerkendt og respekteret af såvel børn som voksne
 • Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relation til både børn og voksne
 • Børnene skal stimuleres til at blive aktive deltagere i demokratiske processer

Hvad gør vi?

 • Børn og voksne drager i samlet flok ud i naturen
 • Vi laver bevægelseslege med fokus på det sociale
 • Engagerede, nærværende og sociale voksne som gode rollemodeller
 • Lader børnene selv løse de konflikter de kan klare, efter individuel vurdering
 • Går hånd i hånd og snakker til og fra skoven
 • Skaber gode betingelser for rolleleg og organisationsleg
 • Skaber gode relationer til børnene
 • Har aldersblandede grupper
 • Holder samlinger med snak, sang, lege og bevægelse

Eksempler:

 • Hulebyggeri i skoven – en samarbejdsøvelse
 • Vennegynge – ydelse og nydelse
 • Barn til barn-massage
 • Voksen til barn-massage

 

Tema 6: Kultur

I Livstræet har vi målet at børnene skal have en række oplevelser, som bringer dem viden, indsigt og erkendelse gennem sanser og følelser. De skal bl.a.:

 • Opleve sig selv som en del af børnehavens kultur med leg og bevægelse
 • Opleve sig selv som skabende og at der er uendelige muligheder
 • Synes det er sjovt at eksperimentere og bruge fantasien
 • Opleve at det man laver bliver respekteret og har værdi
 • Hente inspiration i andres kulturelle kreative frembringelser
 • Generelt opleve naturen som en vigtig del af vores kultur i børnehaven

For at nå dertil skal børnene:

 • Møde voksne, der formidler kultur på en levende og engageret måde ved selv at synge, læse, lege med sproget, klæde sig ud, lege og pjatte
 • Møde voksne der støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer og inspirerer børnene til at arbejde på deres egne måder
 • Have adgang til materialer og redskaber, bl.a. bøger, legetøj, udklædningstøj, tegne- og formematerialer, skovle, save, hamre, snitteknive og så selvfølgelig alle naturens materialer
 • Deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud

Hvad gør vi?

 • Vi inddrager børnene i børnehavens traditioner, som jul, fastelavn, påske, høstfest og årstidstraditioner
 • Andre arrangementer som maddage, sommer- og julefester, bedsteforældredage, vores egne teaterforestillinger og udstilling af kreative ting
 • Overleveret kultur, sange, rim og remser, spil, fælleslege, lave mad og holde fest
 • Børnenes egen legekultur, masser af egen tid og rum. Det er her de virkelig oplever, sanser, føler og lærer noget
 • Fælles lokale arrangement: Børneteater, skolemusical, koncert m.m.
 • Børnene prøver forskellige udtryksformer og materialer
 • Laver teater og dyrker idræt. Læser og fortæller historier
 • Tegne, skrive, klippe, male og arbejde med perler. Bruge ler og naturmaterialer
 • Færdigheder og teknikker. Gør tingene på din egen måde. ”Fejl” er o.k
 • Tilbereder egne grønsager og bruger naturens spiselige planter
 • Vi lægger vægt på musik. Alle børn er med til sang og rytmik