Vedtægter for Skolekredsen
for Friskolen Vellev/Livstræet

§ 1.
Skolekredsen for Friskolen Vellev
CVR nummer: 34168938 – har hjemsted i Favrskov Kommune.
Foreningen er stiftet d. 15-6-2011.

§ 2.
Skolekredsens formål er at yde støtte til almen kultur og undervisning i og omkring Friskolen Vellev samt
Livstræet herunder også løbende drift og udvikling.

§ 3.
Skolekredsens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag, fonde, gaver, samt på
anden vis.

§ 4.
For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter således for
foreningens forpligtelser.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Jf.
dog § 16 nedenfor.

§ 5.
Skolekredsens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut, anbringelsen sker efter
bestyrelsens vedtagelse.

§ 6.
Skolekredsens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte tilegnet selvejende skole i
Vellev, eller akkumuleres til senere anvendelse.

§ 7.
Medlemskab af Skolekredsen er åben for alle, som ønsker at støtte foreningens formål, enten som:
Husstandsmedlemskab 200 kr.
Foreningsmedlemskab 200 kr.
Firmamedlemskab 400 kr.
For medlemskabet opkræves et årligt kontingent.
Kontingent fastsættes hvert år på Skolekredsens generalforsamling, og medlemskabet opkræves af Friskolen Vellev.
Kontingentet opkræves af Friskolens kontor 1 gang årlig.
Kontingentmidlerne overføres til Støtteforeningens/Skolekredsens konto senest 1 måneder efter opkrævning.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent og vedvarer så længe medlemmet
ikke er i kontingentrestance.

§ 8.
Generalforsamlingen er Skolekredsens højeste myndighed.

§ 9.
Generalforsamling afholdes hvert år i hjemstedskommunen.
Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen og dagsorden for generalforsamling annonceres med mindst 14 dags varsel ved offentlig bekendtgørelse på diverse sociale medier eller på skolekredsens/skolens hjemmeside.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomme forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5 – 7 medlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelse 1 – 2 stk.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 2 stk.
10. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest d.10 april.
Forslag skal bekendtgøres for medlemmer senest ved indkaldelsen af generalforsamling.

§ 10.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når dette begæres af blot én mødedeltager.
Ved person valg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, fortages altid skriftlig afstemning.
Hvert medlemskab giver en stemme.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
Ændringer i vedtægterne skal dog, for at være gyldige, vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/5 af Skolekredsens medlemmer
ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.
Er der ved ønske om ekstraordinær generalforsamling, samtidig ønske om at indgive forslag, skal disse afgives samtidigt.
Det er bestyrelsens ansvar at en ekstraordinær generalforsamling senest bliver af holdt 35 dage efter ønske herom er fremkommet.

§ 12.
Skolekredsen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer med evt. underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med skiftevis genvalg kan finde sted.

§ 13.
Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, hvor der vælges formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden og/eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Formanden leder mødet og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.
Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer efter ønske.

§ 14.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, er denne fraværende tæller næstformandens.
Der føres en protokol over bestyrelsens møder, Herudover føres liste over Skolekredsens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til personsager, samt hvor det i øvrigt pålægges af et flertal i bestyrelsen
Skolekredsen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.
Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af Skolekredsens aktiver samt ved meddelelse af prokura kræves dog samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Skolekredsens gæld.

§ 15.
Kassereren har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og status for Skolekredsen.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af de på Generalforsamlingen valgte revisorer. Kassereren kan ikke pålægges andre opgaver.

§ 16.
Beslutning om ophør af foreningen træffes på en generalforsamling med samme flertal som til vedtægtsændringer, jf. § 10.
Ved ophør skal foreningens formue overgå til Friskolen Vellev eller Livstræet.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling, afholdt i Vellev d. 23. april 2015.

Ændringer i Vedtægterne er godkendt på Generalforsamling afholdt i Vellev den 4 April 2019