Velkommen til Friskolen Vellev

Friskolen Vellev summer hver dag af glade skolebørn og lærere, der har fået fantastiske rammer at være i. Det er en daglig fornøjelse at få skolebørn hjem, der føler sig som en vigtig del af skolens fællesskab, er glade for at lære nyt og afprøver de nye færdigheder på os forældre.

Friskolen Vellev er en lille skole præget af tryghed, tillid og fællesskab – her er plads til den enkelte i fællesskabets rammer. Vi udfordrer børnene til iderigdom, nysgerrighed og lyst til leg og læring – og med få børn i klasserne har vi mulighed for at gøre det!

Vi byder velkommen til en levende, udfordrende og inspirerende skole, der giver børnene grundlag for at klare sig i et moderne samfund.

Om skolen

Friskolen Vellev er en lille skole præget af tryghed, tillid og fællesskab – her er plads til den enkelte i fællesskabets rammer. Vi udfordrer børnene til iderigdom, nysgerrighed og lyst til leg og læring – og med få børn i klasserne har vi mulighed for at gøre det!

På Friskolen Vellev inddrages børn i spændende, lærerig og varieret undervisning. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes niveau, men i lige så høj grad i form af forskellige læringsmetoder og indgangsvinkler til læring. Vi arbejder dagligt på at lære børnene et medansvar for egen læring – men også at respektere, anerkende og forstå deres medmennesker. På Friskolen Vellev har vi fra 0 – 9 årgang og vi har førskole i tæt samarbejde med Livstræet.

Friskolen Vellev vil give børnene mulighed for at blive aktive og reflekterende samfundsborgere, som har mod på at tage vare på vores samfund og natur.

Friskolen Vellev forventer, at forældre har interesse i skolens liv og virke og med indflydelse aktivt vil tage del i børnenes skoledag. På den måde opnår vi en helhed og et stærkt samarbejde om at udvikle det enkelte barn fagligt, personligt og socialt.

Vi byder velkommen til en levende, udfordrende og inspirerende skole, der giver børnene grundlag for at klare sig i et moderne samfund.

Kontakt gerne skolenfor yderligere information – telefon 64 66 60 86 eller mail mli@friskolen-vellev.dk

På bestyrelsens og medarbejdergruppens vegne

Mette Lindebjerg

Skoleleder

Om Skolens Hverdag

Friskolen Vellev følger folkeskolens Forenklede Fælles Mål og arbejder ud fra de forskellige

kompetencemål, der er fastsat heri.

Vi har aldersintegreret undervisning, hvor flere klassetrin undervises sammen.

Fra februar har vi løbende besøg i 0.-1. klasse af før-skolegruppen fra vores egen børnehave Livstræet.

Morgensamling

Vi starter alle dage med morgensamling i aulaen. Der mærker vi fællesskabet og lærer at modtage beskeder i et større forum.

Udefrikvarter

I frikvarterene skal alle være ude. Frisk luft, bevægelse og leg har vi alle brug for. Er der børn som har svært ved at komme i gang eller ikke finder ind i en legegruppe, kan gårdvagten hjælpe dem i gang og træde til, hvis der er konflikter. Der følger altid voksne med på udearealerne.

Fællesspisning

I spisefrikvarteret samles alle elever i spisesalen for at spise deres medbragte madpakker. Ved hvert bord er årgangene blandede. Her bliver alle en vigtig del af fællesskabet på tværs af årgange. I forbindelse med fællesspisningen fortælles historier eller oplæses.

Fælles afslutning

Om fredagen slutter vi ugen sammen med fællestime og “god-weekend-farvel”.

I disse fællestimer er emnerne meget varierede, idet timen er planlagt af lærerne på skift. Sangtimer/koncerter, dans, fortælling, fællesspisning, fremvisninger af børnenes arbejde fra klasserne er alle emner, vi har været omkring. Kun den enkeltes fantasi sætter grænser.

Fremmedsprog

På Friskolen Vellev synes vi, det er vigtigt, at børn beskæftiger sig med fremmedsprog. Allerede i 0. klasse har vi engelsk på skemaet.

Kulturfagene

Kendskab til det historiske og samfundsfaglige er vigtigt for børns dannelse, og derfor er det vigtigt, at børnene kender deres historie i form af begivenheder der har fundet sted i tidens løb.Børnene skal have indblik i, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Derfor undervises der i kulturfagene på alle klassetrin, idet det i børnehaveklassen er integreret i de forskellige fag.

Emneuger

4 gange om året bliver den almindelige undervisning afløst af emneuger. Alle klasser deltager selvfølgeligt i de fælles emneuger på tværs af årgangene. Emnerne kan eksempelvis være om kost, motion, historiske emner, natur, andre lande. Vi afslutter med fremlæggelse på skolen, hvor forældre har mulighed for at deltage.

Musicaluger

I foråret arbejder hele skolen sammen om at skabe en skolefest med musical, fællesspisning og samvær. Her samles forældre, familie og andre, som har lyst til at deltage.

Fælles udflugt/lejrtur

En gang om året tager hele skolen af sted på lejrtur med overnatning. Det er dage, hvor samværet er i centrum, og hvor læring foregår kreativt og anderledes. Vi lærer hinanden bedre at kende også uden for skolen og får en masse gode oplevelser som kan underbygge følelsen af at høre til i et fællesskab.

Forældremøder

Umiddelbart efter skoleårets start indkaldes klasserne på skift til forældremøde. Derudover er der et fælles forældremøde for hele skolen i forsommeren. Forældremøderne er vigtige. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, da samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for en god skolegang for barnet.

Skole/hjem samtaler

Hvert år er der (tvungen) skole/hjem samtaler i november måned. I marts/april er der mulighed for en opfølgende skole/hjem-samtale, hvis lærere eller forældre ønsker det. Ved skole/hjemsamtalen snakkes der med elev og forældre om, hvordan det går i skolen, socialt og fagligt – og om der er evt. forandringer, vi skal foretage i fællesskab.

Udover den planlagte samtale kan man altid henvende sig for en samtale med skolens lærere eller SFO-personale.

Friskolen Vellev – en åben skole

Skolen er hver dag åben for forældrebesøg. Man er altid velkommen til at komme og være med i morgensamling og undervisning. Det er fint, at give besked i forvejen – men ikke et krav.

Fælles ansvar

Lærere, elever og forældre har et fælles ansvar for hinanden og vores friskole. Derfor deltager vi alle i at holde orden og i at rydde op. I det daglige er det lærere og SFO-personale, der sammen med eleverne har opgaven. Forældre står for den ugentlige rengøring af klasseværelser og fællesarealer, samt deltager i arbejdsdage.

Politikker for Friskolen Vellev

På Friskolen Vellev har vi formuleret et regelsæt for hvordan vi ønsker at behandle hinanden, vores skole og miljøet omkring os.

Dagligdagen:

Det forventes af forældrene, at de bakker op omkring skolearbejdet; at de hjælper eleverne med at få deres hjemmeopgaver lavet og sørger for at de møder udhvilede og parate til skoledagen. Opleves gentagne problemer med dette, kontaktes forældrene af klassens lærere.

På Friskolen Vellev vil vi gerne have ren og pæn skole. Derfor skal alle tage skoene af i garderoben, så klasselokalerne holdes rene, og snavset begrænses til gangarealerne. Personale og elever skal have hjemme-/indesko på i skole-/SFO-/Klubtid, når de færdes på skolens inde arealer.

Bevægelsespolitik:

I frikvarterene skal alle være ude. Frisk luft, bevægelse og leg har vi alle brug for. Er der børn som har svært ved at komme i gang eller ikke finder ind i en legegruppe, kan gårdvagten hjælpe dem i gang og træde til, hvis der er konflikter. Der følger altid voksne med på udearealerne.

Legetøj:

Legetøj må ikke være fremme i undervisningen. I frikvartererne kan det tages frem, men skolen har intet ansvar for elevernes medbragte legetøj. I SFO/klub må barnet gerne medbringe legetøj (i meget begrænset mængde) under eget ansvar. Hvis personalet finder legetøjet uhensigtsmæssigt for fællesskabet, kan det konfiskeres, og forældrene orienteres. Bortkommet og beskadiget legetøj erstattes ikke af skolen/SFO/Klub.

Lus:

Husk at tjekke jeres børns hår jævnligt. Konstaterer vi at et barn har levende lus, kontakter vi hjemmet, så barnet kan komme hjem til kæmning og behandling.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal være slukket i løbet af skoledagen og skal ligge i tasken. De må kun tages frem og bruges i undervisningen på lærerens opfordring. Opstår der et akut behov for at bruge telefonen i løbet af dagen, aftales det med en lærer.

Bryder eleven reglen vedrørende mobiltelefon, bliver telefonen konfiskeret af en voksen.

Bortkomne og beskadigede mobiltelefoner erstattes ikke af skolen/SFO/Klub.

Mobning:

Friskolen Vellev er en mobbefri skole, og mobning accepteres ikke, da vi ønsker at alle elever føler sig trygge på skolen.

Oplever vi situationer, som har tendens eller karakter af mobning, vil klassens lærere tage situationen alvorlig og via dialog med de pågældende elever, forsøge at udrede situationen. Forældrene vil blive inddraget tidligt i forløbet, således barnet oplever sig set, hørt og vejledt.

Forældre og elever er altid velkomne til at kontakte klassens lærere, så mulige konflikter kan blive belyst eller stoppet i tide.

Åben dialog:

Friskolen Vellev ønsker at tage et fælles ansvar med forældrene for børnenes udvikling. Vi tilstræber en åben dialog mellem henholdsvis barn-voksen og skole-hjem.

Relationen barn-voksen skal være anerkendende, præget af gensidig tillid, troværdighed og respekt. Hver elev har en klasselærer, som han/hun kan henvende sig til – og som er hjemmets kontaktperson.

I skole-hjem relationen vil skolen indgå i en åben dialog i respekt for det fælles ansvar for børnenes udvikling.

Sorg og krise:

Vi henviser til separat sorg/krise plan, kommer senere.

Alkohol/rusmidler:

Der må ikke nydes alkohol/indtages rusmidler på skolen. Ved særlige anledninger/arrangementer kan der gives alkohol dispensation af skolelederen.

Hvis en elev er påvirket i skoletiden, tager skolelederen kontakt til forældrene, skolen tager stilling til konsekvensen og det videre forløb aftales med forældrene.

Rygepolitik:

Friskolen Vellev er røgfri – og desuden underlagt loven om Røgfrie Miljøer. Vi ønsker et godt miljø for alle og derfor er elever, ansatte og besøgende underlagt rygepolitikken på friskolens arealer, så ingen udsættes for passiv rygning i forbindelse med deres færden på skolen. Dette gælder ved alle arrangementer på skolen såvel i normal skoletid som udenfor normal skoletid.

Rygepolitik i forhold til elever:

Ingen elever må ryge på skolen eller i skolens regi (fx arrangementer ud af huset). Erfarer skolen, at en elev ryger, tager skolelederen kontakt til forældrene, skolen tager stilling til konsekvensen og det videre forløb aftales med forældrene.

Beskadigelse af skolens ejendom:

Ved beskadigelse af skolens ejendom eller inventar kan der stilles krav om erstatning, hvis skaden er sket ved forsætligt eller uagtsomt adfærd. Forældrene kontaktes, når der påhviler barnet erstatningspligt.

Optagelse:

Optagelse finder sted ved at kontakte skolelederen, som sammen med et bestyrelsesmedlem tager en samtale med forældrene på skolen.  Anden samtale er med elev, kommende klasselærer og skoleleder. I øvrigt henvises til indskrivningsskema.

Udmeldelse:

Udmeldelse af SFO/klub/Friskolen sker altid med kontakt til skolelederen. Udmeldelse sker skriftligt på blanket, som udleveres af skolelederen. Udmeldelse skal ske med løbende måned + 30 dage.

Der vil således blive opkrævet betaling for en måned ud over den måned udmeldelsen afleveres.

Eks.: Skal dit barn holde d. 1. august skal skemaet altså afleveres senest d. 30 juni.

Bortvisning:

Hvis en elev gentagne gange efter irettesættelse overtræder reglerne på skolen, vil skolelederen og klasselæreren i samarbejde med hjemmet udarbejde en handleplan for eleven. Ved fravigelse fra handleplanen vil skolelederen og klasselæreren i samarbejde med skolebestyrelsen tage stilling til bortvisning.

Lån af skolens lokaler:

Friskolen Vellev vil gerne støtte op om de lokale sociale arrangementer. Derfor kan skolens lokaler lånes mod dækning af udgifterne, når skolelederen vurderer, at det er til sociale arrangementer. Det forventes, at lokalerne afleveres i samme stand som ved overtagelsen (opryddet, rengjort og møbleret som ved overtagelsens start). Ved eventuel beskadigelse vil der blive sat krav om erstatning. Se mere HER.

Parkering:

Skolegården må ikke benyttes til parkering af privat biler. Der henvises til parkeringspladsen på Skjesbjergvej overfor skolen eller ved forsamlingshuset.  

Erstatning af medbragte genstande:

Skolen er ikke forpligtet til erstatning af bortkomne/stjålne/beskadigede genstande, som eleven medbringer i skoletiden.